Załącznik nr 3

Załącznik nr 3: System Prowizji

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Publikacja ogłoszenia na sprzedaż przez Zalogowanego Użytkownika Live.Market jest darmowa.
  2. Live.Market pobiera prowizję od Sprzedaży towaru.
  3. Wysokość prowizji wynosi 10% ceny końcowej Towaru, chyba że prowizja została ze Sprzedającym ustalona indywidualnie, w innej wysokości. Opłaty pobierane są w Polskich Złotych (PLN).
  4. Prowizja od sprzedaży towaru pobierana jest w momencie, gdy Kupujący dokona zakupu.
  5. Wysokość prowizji podana jest zawsze w cenie brutto, uwzględniającej podatek od towarów i usług.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za opłatę z tytułu prowizji wystawiana jest faktura VAT. Live.Market na koniec każdego miesiąca wysyła Użytkownikowi fakturę VAT w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) z jednoczesnym zapewnieniem o autentyczności jej pochodzenia i czytelności, a także braku możliwości modyfikacji. Przechowywanie faktur VAT jest w zakresie obowiązków Użytkownika.
  7. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, po każdej zaistniałej zmianie.
  8. Użytkownik, może dokonać płatności wybierając jedną z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi na stronie i w aplikacji Live.Market.
  9. Sprzedający korzystając z panelu Moje Konto ma dostęp do wszelkich poniesionych przez niego opłat i naliczonych prowizji.
  10. Brak wykonania zobowiązania w postaci nieuiszczenia naliczonych opłat w wymaganym terminie może skutkować częściowym bądź całkowitym zawieszeniem Konta Użytkownika oraz jego Ogłoszeń. W przypadku nieuregulowania zaległych opłat, po naszych bezskutecznych przypomnieniach, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Danych Użytkownika firmie windykacyjnej.
  11. Działania mające na celu uniknięcie wypłacenia prowizji na rzecz Live.Market są niedopuszczalne i mogą doprowadzić do zawieszenia Konta Użytkownika lub podjęcia wobec niego kroków prawnych.
  12. Uiszczone opłaty z tytułu prowizji podlegają zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący dokona zwrotu Towaru.
  13. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione w związku ze skorzystaniem z usługi bramki płatności, w wysokości 3%.
  14. W przypadku , gdy Sprzedający naruszył prawo, Regulamin lub inne umowy między Live.Market, a Kupującym, Live.Market zastrzega, iż całość prowizji, uiszczonej przez Sprzedającego, nie zostanie mu zwrócona.
 2. WYSOKOŚĆ PROWIZJI
  1. Prowizja od sprzedaży Towaru wynosi 10 % ceny końcowej Towaru, za wyjątkiem indywidualnych ustaleń Live.Market ze Sprzedającym, nakładających inne wysokości opłat.
  2. Live.Market zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie wysokości opłat z tytułu świadczonych usług.