Załącznik nr 4

Załącznik 4: Płatności

 1. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą na rzecz Użytkowników jest MANGOPAY, spółka akcyjna prawa luksemburskiego, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.000.000 euro, z siedzibą pod adresem 10 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w Luksemburgu pod numerem B173459, uprawniona do wykonywania działalności w Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie swobody przedsiębiorczości, w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego, posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier), z siedzibą pod adresem 283 route d’Arlon L-1150 Luksemburg, www.cssf.lu.
 2. Usługa MANGOPAY jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, polegającą na przyjęciu przez Operatora płatności środków pieniężnych, dokonanej przez Kupującego z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu możliwości dokonania płatności, czego celem jest uiszczenie zapłaty za Towar. MANGOPAY przechowuje informacje o rozliczeniach w ramach narzędzia rozliczeniowego dla Sprzedającego. Warunkiem koniecznym, by wymienione wyżej wpłaty zostały zwolnione, jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umów zawartych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującym w ramach Transakcji. MANGOPAY nie obsługuje transakcji związanych z prowizjami od sprzedaży.
 3. Umowa o świadczenie usług przez MANGOPAY zostaje zawarta z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usługi i na czas jej trwania przez Live.Market zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. W celu korzystania z MANGOPAY, użytkownik musi założyć elektroniczny portfel w Platformie (określany w Platformie jako „portfel”) oraz udzielić nam następujących informacji, które zostaną przekazane MANGOPAY:
  1. Nazwa;
  2. Imię;
  3. Nazwisko;
  4. Data urodzenia;
  5. Adres faktury;
  6. Numer telefonu;
  7. Adres e-mail.
 5. Gdy użytkownik korzysta z elektronicznego systemu płatności MANGOPAY, MANGOPAY gromadzi informacje o płatności wymagane w zależności od wybranej metody płatności (np. karta kredytowa). Płatności będą następnie realizowane przez MANGOPAY oraz dostawcę usług płatności wybranego przez użytkownika. W tym zakresie obowiązywać będą przepisy ochrony danych MANGOPAY oraz odpowiedniego dostawcy usług płatności.
 6. Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z MAGOPAY nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i nie ma charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
 7. Kupujący musi zapłacić z góry za Towar lub Towary zakupione od Sprzedającego za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
 8. Kwota zapłacona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez MANGOPAY w e-portfelu działającym jako rachunek zastrzeżony (rachunek escrow) do czasu zakończenia transakcji, a więc do czasu, gdy Kupujący potwierdzi w aplikacji Live.Market, że Towar spełnia warunki oferty lub po upływie czasu wyznaczonego na odstąpienie od umowy lub zgłosi w odpowiednim czasie, że Towar nie został do niego dostarczony. Po zakończeniu transakcji środki pieniężne zostaną niezwłocznie przekazane do e-portfela Sprzedającego. Środki dostępne w e-portfelu Użytkownika mogą być w każdej chwili przelane na jego osobiste konto bankowe,co nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi opłatami.
 9. Środki pieniężne wpłacone przez Kupującego zostaną zatrzymane przez wskazanego przez Live.Market dostawcę usług płatniczych w miejscu zwanym e-portfelem, działającym na zasadach rachunku zastrzeżonego. Wraz z pomyślnym zakończeniem transakcji, wskazana kwota zostanie niezwłocznie wypłacona na konto/rachunek bankowy Sprzedającego.
 10. Przez pomyślne zakończenie transakcji rozumie się potwierdzenie przez Kupującego realizacji Zamówienia, brak otwarcia sporu przez Strony lub rozstrzygnięcie sporu.
 11. Kwota zostanie niezwłocznie wysłana na rachunek bankowy Sprzedającego.
 12. Live.Market zapewnia, że numer karty płatniczej Użytkownika jest szyfrowany i nie jest w żaden sposób przechowywany przez platformę.
 13. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych w art. 144-146 Ustawy.
 14. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Użytkownika spowodowane nie podaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, które uniemożliwiają zrealizowanie wypłaty zgodnie z dyspozycją Użytkownika.
 15. Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi PayU oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Użytkownika, i wypłat zleconych w sposób określony artykule 5, dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika w Live.Market, a ponadto przekazywane są przez Operatora płatności na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Sprzedającemu przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.
 16. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do legalności płatności, w tym możliwości jej związku z praniem pieniędzy lub działalnością terrorystyczną Live.Market może zwrócić się do MANGOPAY, by transakcja płatnicza realizowana przy pomocy karty płatniczej, została wstrzymana lub odrzucona z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, między innymi gdy Płatność dokonywana jest w innym kraju niż kraj wydania karty Płatnika.
 17. W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Użytkownik zobowiązany jest by zachować swoje dane, takie jak login i hasło i powstrzymać się przed udzielaniem ich osobom trzecim. Użytkownik poinformuje Operatora o wszelkich naruszeniach Regulaminu, w tym: nieuzasadnionych pobranych płatności, a także wpływów i sytuacji, gdy Użytkownik dokonał płatności z użyciem niewłaściwych danych lub na niewłaściwą kwotę. Użytkownik ma 3 miesiące na zgłoszenie takiej sytuacji MAGOPAY.
 18. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą MANGOPAY. Operator płatności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Kupujących.
  Umowa na usługi płatnicze z MANGOPAY.