Załącznik nr 8

Załącznik nr 8: Towary zakazane

 1. Przedmiotem sprzedaży na platformie Live.Market bezwzględnie nie mogą być przedmioty:
  1. W jakikolwiek sposób naruszające prawo, w tym:
   1. zawierające rażące treści pornograficzne,
   2. promujące przemoc lub dyskryminację,
   3. nawołujące do szerzenia nienawiści ze względu na różnice narodowościowe, rasowe, wyznaniowe, etniczne lub ze względu na bezwyznaniowość,
  2. naruszające dobra osobiste osób trzecich,
  3. podróbki, przedmioty nieoryginalne,
  4. mundury wojskowe, policyjne, a także odznaki i inne akcesoria z nimi związane,
  5. w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub własności intelektualnej,
  6. produkty lecznicze,
  7. substancje psychotropowe, środki odurzające, nasiona marihuany,
  8. materiały wybuchowe i pirotechniczne,
  9. niebezpieczne substancje chemiczne,
  10. zwierzęta, rośliny, grzyby, lub drobnoustroje (w tym wszelkie ich części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania) umieszczone w aktualnie obowiązującym wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii przyjętym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych lub w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
  11. oprogramowania i bazy danych,
 2. Towary Dopuszczone warunkowo są to m.in. towary, które ze względu na swoją specyfikę, wymagają by Użytkownik dokonujący ich zakupu, miał ukończone 18 lat. W celu weryfikacji, Live.Market zastrzega sobie prawo żądania wpisania przez potencjalnego Kupującego, numeru PESEL. Zdanie poprzednie nie dotyczy obcokrajowców, w ich przypadku wymagany będzie skan lub zdjęcie paszportu. W razie, gdy Live.Market poweźmie informację lub będzie miało wątpliwości co do wieku Kupującego, ma prawo zażądać zdjęcia Kupującego z jego Dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym pełnoletność, w tym - paszportem.
 3. Wykaz przedmiotów niedozwolonych i towarów dopuszczonych warunkowo nie jest wyczerpujący i powinien być traktowany jako katalog wytycznych. Platforma Live.Market zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji, w tym do dodania lub usunięcia przedmiotów z wskazanej listy.