Załącznik nr 9

Załącznik nr 9: Zobowiązania Sprzedającego

 1. Niniejszy Załącznik stanowi uzupełnienie Regulaminu.
 2. Każdy Sprzedający, zakładający i aktywujący konto, a tym samym - zawierający Umowę z Live.Market, akceptuje obowiązki wymienione w Regulaminie, niniejszym Załączniku i przewidziane przepisami prawa.
 3. Każdy Sprzedający deklaruje, iż nie będzie podejmował czynności prowadzących do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednocześnie, Sprzedający deklaruje chęć współpracy z Live.Market przy zapobieganiu takim praktykom.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do regularnego prowadzenia nagrań w liczbie 8 w miesiącu przez okres 3 miesięcy. Live.Market dopuszcza sytuacje, w których tych nagrań jest mniej, jednak Sprzedający winien o takiej sytuacji poinformować Live.Market z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Sprzedający deklaruje stworzenie unikalnej oferty, dostępnej tylko na Live.Market. Przez unikalną ofertę rozumie się m.in. tworzenie zestawów, niedostępnych na innych stronach i sklepach. Katalog ten stanowi katalog otwarty. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której dany Towar dostępny jest w wielu serwisach, jednak wówczas Sprzedający zobowiązuje się stworzyć ofertę, obejmującą Towar, którego cena w tygodniu poprzedzającym publikację nagrania na Live.Market, nie będzie wyższa, niż ta zaproponowana na Live.Market.
 6. Sprzedający zobowiązuje się do promocji każdej sesji przed publikacją nagrania oraz w jego trakcie. Sprzedający zgadza się na restreaming automatyczny sesji liveshoppingu w swoich kanałach social media.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do powstrzymania Influencerów, prowadzących livestreaming od zachęcania do wyjścia z aplikacji Live.Market, czy działania na niekorzyść aplikacji Live.Market, zwłaszcza poprzez szerzenie informacji nieprawdziwych na temat Live.Market, naruszanie dobrego imienia Live.Market i innych dóbr osobistych aplikacji.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do stosowania należytej kontroli względem osób, prowadzących livestreaming w zakresie używania wulgaryzmów, prezentowania nagości, obrażania konsumentów. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w przypadku zaistnienia takich sytuacji. Live.Market nie ponosi odpowiedzialności za osoby przeprowadzające livestreamingi, za wyjątkiem tych osób, które świadczą usługi na rzecz Live.Market w ramach umów dotyczących prezentacji Towarów Sprzedających.
 9. W przypadku złamania któregokolwiek z aspektów opisanych w pkt 7 - 8, film Sprzedającego, stanowiący Ofertę, zostanie usunięty przez Live.Market.
 10. Live.Market ma prawo zablokować konto Sprzedającego w sytuacji naruszenia przez Sprzedającego postanowień Regulaminu, jego Załączników i przepisów prawa.
 11. Live.Market gwarantuje Sprzedającym, iż stawki prowizji na poziomie 10 % lub stawki ustalone indywidualnie będą zmieniane, tylko po uprzednim ogłoszeniu tego Sprzedającym z 45 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Sprzedający ma prawo wypowiedzieć umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, liczonym od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 13. Wszelkie kary nałożone na Live.Market przez organy administracji publicznej i sądy, związane z wykroczeniami/przestępstwami dopuszczonymi się przez Sprzedającego lub jego współpracowników zostaną pokryte w ciągu 7 dni przez Sprzedającego.
 14. Sprzedający jest również odpowiedzialny względem Live.Market za wszelkie naruszenia swoich pracowników, a także, wynikające z jego umów, zawieranych z podwykonawcami.
 15. W przypadku kolizji norm, wynikających z niniejszego Załącznika i Regulaminu, pierwszeństwo ma niniejszy Załącznik.