Regulamin Live.Market

Część I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu Live.Market, w tym zasady rejestracji, dokonywania transakcji oraz kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego. Ponadto regulamin wskazuje zasady świadczenia przez platformę Live.Market, na rzecz Użytkowników Internetu usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich ogłoszeń w Serwisie Live Market oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu Live.Market. Każda osoba korzystająca z platformy Live.Market jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:
  1. Live.Market
  2. Live.Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869581, NIP: 5272941475, REGON: 387361519.

  3. Przedsiębiorca ​
  4. Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z serwisu Live.Market.

  5. Użytkownik anonimowy
  6. Osoba, która pobrała aplikację Live.Market, ale nie zarejestrowała się w niej.

  7. Konto
  8. Prowadzony dla Użytkownika przez Live.Market pod unikalnym loginem, stanowiącym nazwę, zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Live.Market.

  9. Kupujący
  10. Użytkownik Live.Market, podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru lub nabywający Towar za pośrednictwem platformy.

  11. Live.Market
  12. Prowadzona pod tą nazwą platforma handlu internetowego, dostępna w domenie Live.Market i aplikacji mobilnej.

  13. Oferta
  14. Propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę, nagranie i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Live.Market i w ramach jego zasad.

  15. Regulamin
  16. Niniejszy zbiór zasad korzystania i funkcjonowania platformy Live.Market.

  17. Rejestracja
  18. Przez Rejestrację rozumie się cały proces zakładania konta Użytkownika, akceptacji regulaminu wraz z dołączonymi do niego załącznikami oraz aktywacji konta.

  19. Sprzedający
  20. Użytkownik tworzący konkretną Ofertę, w jej ramach podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywające Towar, będący przedmiotem Oferty.

  21. Transakcje
  22. Proces wykonywania kupna i sprzedaży towarów pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, będącymi Użytkownikami Live.Market.

Część II. Rejestracja i Warunki Uczestnictwa w Live.Market.

 1. Z Live.Market korzystać mogą osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnasty) rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami Live.Market są również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch form założenia konta.
  1. za pomocą rejestracji podstawowej, dla kont używanych tylko w celu zakupu Towarów.
  2. za pomocą rejestracji całkowitej, która zapewnia możliwość uczestniczenia w transakcjach jako Kupujący i Sprzedający.
 3. Dokonujące rejestracji konta za pomocą formularza rejestracji, osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne muszą podać wymagane dane.
 4. W celu uwiarygodnienia rejestracji opisanej w ppkt 2.b, Użytkownik zobowiązany jest przesłać dokumenty do Live.Market, potwierdzające wszelkie dane, których użyto do wypełnienia formularza. Z obowiązku są zwolnieni Użytkownicy, w których imieniu, osoba do tego umocowana, dokonała aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line lub wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji.
 5. W celu dokonania poprawnej Rejestracji, Użytkownik, mający siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski, zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, a następnie poświadczenia wskazanych danych poprzez wysłanie kopii dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. Wyżej wymienione dokumenty można dostarczyć przy pomocy opcji załącznika istniejącego w formularzu rejestracyjnym, mailowo lub pocztą tradycyjną na adres siedziby platformy Live.Market. W przypadku Użytkowników mających swoją siedzibę za granicą, kopie dokumentów powinny być dostarczone w języku polskim lub angielskim.
 6. Live.Market zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Użytkowników rejestrujących konta, w tym celu może żądać przedstawienia dokumentów, które Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć. Dodatkowa weryfikacja ma na celu potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. Dodatkowa weryfikacja ma również służyć bezpieczeństwu Użytkowników. Jeżeli w/w dokumenty zostały sporządzone w innym języku, niż język polski lub język angielski, należy je przetłumaczyć na język polski lub język angielski i w takiej formie przedłożyć Live.Market. Informacja o konieczności przedłożenia w/w dokumentów zostanie wysłana przez serwis Live.Market w wiadomości email lub za pośrednictwem aplikacji Live.Market.

Część III. Aktywacja konta, weryfikacja Konta i zasady użytkowania.

 1. Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w części II pkt 2 ppkt b niniejszego Regulaminu, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających jako konto Sprzedającego.
 2. Po obowiązkowym wypełnieniu formularza mającego na celu rejestrację Użytkownika, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób jej potwierdzenia.
 3. Za moment zawarcia umowy między użytkownikiem a Live.Market uznaje się chwilę potwierdzenia Rejestracji.
 4. Live.Market wymaga, by Sprzedający, obok obowiązku przesłania kopii dokumentów, o których mowa w Części II niniejszego Regulaminu, dokonał aktywacji konta wpłacając przelewem elektronicznym kwotę 5,00 (pięć) złotych na rachunek bankowy, który zostanie wskazany przez Live.Market. Następnie, Sprzedający otrzyma od aplikacji Live.Market fakturę, będącą potwierdzeniem rzeczonej kwoty. Przelew jest bezzwrotny.
 5. Z chwilą nabycia Towaru, Kupujący, zawiera umowę z Live.Market. Jej przedmiotem są usługi świadczone przez Live.Market w ramach aplikacji.
 6. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować swoje dane. Niedozwolone jest usuwanie jakichkolwiek z nich.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp i może zalogować się do Konta w Live.Market po podaniu loginu oraz hasła. Takie same konsekwencje powoduje logowanie do Live.Market za pomocą innych serwisów współpracujących z Live.Market, w tym serwisów społecznościowych.
 8. Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz składać oświadczenia zgodne z prawdą.
 9. Posiadacz aktywnego konta w serwisie Live.Market może dodać do niego zdjęcie lub obrazek, które mogą przedstawiać jego wizerunek, (dalej jako awatar). który będzie widoczny dla innych Użytkowników Live.Market. Awatar może zostać dowolnie zmieniony lub usunięty przez Użytkownika.
 10. Awatar musi spełniać następujące wymagania: rozmiar min 250x250px, typ pliku: jpg, png, nie może przedstawiać zakazanych treści, m.in. o charakterze wulgarnym, erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim czy obscenicznym.
 11. Użytkownik może zarejestrować i prowadzić tylko jedno konto.
 12. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Sprzeczne z Regulaminem będą czynności mające na celu jego obejście.
 13. Bezprawne jest korzystanie z Kont innych Użytkowników. Z konta mogą korzystać tylko osoby do tego umocowane przez Użytkownika, (np. uprawnieni do tego pracownicy Sprzedającego lub Kupującego).
 14. Konta są niezbywalne.
 15. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Live.Market wymaga dodatkowej weryfikacji danych, a także w przypadku powzięcia przez Live.Market uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Live.Market może:
  1. żądać potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
  2. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług,
  3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
 16. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Live.Market zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 17. W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Live.Market, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowią Załącznik nr 7 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę lub posiada należności wobec Live.Market.
 18. Wykonanie Transakcji oraz innych usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Część IV. Oferta i związane z nią prawa i obowiązki Sprzedającego.

 1. Tworzenie ofert.
  1. W ramach serwisu Live.Market Sprzedający dokonuje prezentacji Towaru w czasie rzeczywistym, umożliwiając Kupującemu nabycie Towaru w czasie trwającego nagrania lub po jego ustaniu, jeżeli Towar Sprzedającego jest jeszcze dostępny. Ta forma sprzedaży oferuje z góry określoną cenę, którą może być objęty jedna lub kilka sztuk Towaru.
  2. Oferty, o których mowa w niniejszym artykule mogą być prezentowane przez podmioty współpracujące z Live.Market na podstawie odrębnych umów.
  3. Oferty muszą zawierać filmy, mogą również zawierać zdjęcia.
  4. Filmy i zdjęcia
   1. Film zamieszczony w Ofercie musi dotyczyć wyłącznie oferowanego Towaru.
   2. Film powinien być dobrej jakości, umożliwiającej dokładne zapoznanie się z wystawionym na sprzedaż Towarem. Wszelkie wady lub cechy szczególne powinny być pokazane w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do ich istnienia.
   3. Sprzedający może publikować Ogłoszenia w dowolnym dla niego momencie. Dopuszczalne jest planowanie filmów, a także informowanie Użytkowników Live.Market o dacie zaplanowanych Ogłoszeń w formie live.
   4. Długość filmu powinna wynosić maksymalnie do 12 godzin.
   5. Film powinien stanowić własność Sprzedawcy. Zabronione jest używanie w Ogłoszeniach filmów lub zdjęć stockowych, reklamowych lub opatrzonych znakiem wodnym.
   6. Do funkcjonalności, z których mogą korzystać wszyscy zalogowani Użytkownicy podczas live, należy:
    1. dodawanie komentarzy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu,
    2. oglądanie komentarzy innych Użytkowników,
    3. dodawanie reakcji na komentarze.
   7. Zdjęcia są obowiązkowym elementem umożliwiającym poprawne opublikowanie Ogłoszenia.
  5. Live.Market domyślnie sortuje oferty, w ten sposób dostosowując ich umieszczenie - kolejność, jednocześnie dopasowując je do preferencji Kupujących, (ich obecnych i poprzednich wyborów). Zgodność z preferencjami oceniana jest na podstawie:
   1. Danych o Ofercie: zgodności opisu Oferty z Regulaminem, liczbie wyświetleń Oferty, podobnych ofert wyświetlanych uprzednio, liczbie zakupów dokonanych w ramach danej Oferty, liczbie Towarów dodanych przez Użytkowników do koszyka w ramach danej Oferty, liczbie Użytkowników, którzy dodali lub usunęli daną Ofertę z listy obserwowanych;
   2. Danych o Sprzedającym: tj. głównej liczbie pozytywnych i negatywnych Ocen, procentu poleceń od Kupujących, średniej oceny zgodności Towaru z opisem, średniej oceny jakości obsługi Kupującego, czas udzielenia odpowiedzi na wiadomości od innych Użytkowników, ocena jakości sprzedaży.
 2. Obowiązki Sprzedającego.
  1. Sprzedający musi zapewnić, że sprzedawane przez niego Towary nie zostały ujęte w Liście Produktów i Usług Niedozwolonych, stanowiącej Załącznik 8 do Regulaminu. Sprzedający musi być właścicielem wystawianych przez siebie Towarów lub mieć prawo do ich sprzedaży, wymiany lub przekazania.
  2. Sprzedaż Towarów, nie może naruszać praw osób trzecich, musi być zgodna z prawami własności intelektualnej i nie może naruszać żadnego prawa lub regulacji lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.
  3. Niedopuszczalna jest próba sprzedaży Towaru w formie dropshipping. Z zakazu wyłączone są produkty zakupione w formie tzw. pre-order, produkty sklasyfikowane jako produkty spersonifikowane lub będące częścią nowej kolekcji, którą projektant lub twórca dopiero przygotowuje.
  4. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Towar lub Towary, który został przez Kupującego zakupiony w aplikacji Live.Market, w terminie 14 dni w przypadku przesyłki krajowej lub w terminie 30 dni w przypadku przesyłki zagranicznej. Sprzedający powinien korzystać z wiodących usług kurierskich i pocztowych - firm, których zweryfikowanie możliwe jest za pośrednictwem środków teleinformatycznych i które umożliwiają śledzenie przesyłki. Live.Market nie przewiduje możliwości odbioru osobistego Towaru.
 3. Towary Zakazane.
  1. Niedopuszczalne jest wystawianie Towarów, które mogą naruszyć lub naruszają powszechnie przyjęte dobre obyczaje, normy prawne lub prawa osób trzecich, (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej),
  2. Wszelkie Towary wymienione enumeratywnie w Załączniku 8 do Regulaminu nie mogą zostać dopuszczone do obrotu ani stanowić bezpłatnego dodatku do innych zakupionych Towarów.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z powyższym Załącznikiem oraz przestrzegania jego zapisów.
 4. Gwarancje.
  1. Gwarancja jest zobowiązaniem Gwaranta wobec Kupującego, że wymieni, naprawi lub przyjmie przedmiot (i zwróci pieniądze), który nie spełnia cech określonych w dokumencie gwarancyjnym, czy na nagraniu, udostępnionym w aplikacji Live.Market.
  2. Udzielenie gwarancji polega na umieszczeniu stosownego oświadczenia w dokumencie gwarancyjnym, opisie oferty, czy ujawnionego podczas nagrania.
  3. To gwarant decyduje, czy udzieli Kupującym gwarancji na swój produkt. Decyduje również jaka będzie jej treść oraz zakres, na przykład:
   • jaka będzie liczba napraw,
   • warunki, w jakich można wymienić przedmiot na nowy,
   • czy będą podane adresy serwisów.
  4. Dokument gwarancyjny powinien być sporządzony w języku polskim.
  5. Gwarantem Towaru może być producent, importer lub Sprzedający.
  6. Gwarantem nie jest Live.Market.
 5. Promocje.
  1. Sprzedawca może prowadzić w Sklepie akcje promocyjne. Zasady promocji określa odrębny Regulamin Promocji.
  2. Sprzedawca może na zasadzie dobrowolności, przyłączać się do akcji promocyjnych, organizowanych przez Live.Market.
  3. Promocje obejmują m.in. wyprzedaże, promocje dot. konkretnej kategorii produktu, czy zakupy w opcji Zakupy z Przyjaciółmi. Katalog ten stanowi katalog otwarty promocji, organizowanych w ramach Live.Market.
  4. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu Promocji.

Część V. Rozpoczęcie transakcji.

 1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach Live.Market formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Te informacje mogą dotyczyć tylko Towaru lub Towarów, które będą sprzedawane. Z momentem wprowadzenia informacji do treści Oferty i odpowiednio uwidocznionym na nagraniu Towaru, będącego jej przedmiotem, Live.Market nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach Live.Market nie narusza praw osób trzecich - sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą tego oświadczenia.
 2. Treść Oferty nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, co do: jego stanu, pochodzenia, marki, jakości czy producenta.
 3. Treść Oferty musi spełniać wymogi prawa, ma być w szczególności w zgodzie z prawami ochrony praw konsumentów, ale także nie naruszać dóbr osobistych osób trzecich i dobrych obyczajów. Oferta, opublikowana przez Sprzedającego nie może sugerować naruszenia prawa, przy użyciu sprzedawanego Towaru. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za opublikowane przez siebie Oferty, ich błędy lub nieścisłości.
 4. Live.Market publikuje Ofertę i wchodzące w jej skład nagranie na zlecenie Sprzedającego. Zabronione jest również zlecenie Live.Market publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru, w liczbie która zagrażać może zasadom uczciwej konkurencji w ramach Live.Market.
 5. W przypadku Ofert opublikowanych, Sprzedający może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży, z wyłączeniem sytuacji, w których Sprzedający zmieniając treści Oferty, zmienił równocześnie oferowany Towar lub jego właściwości. Live.Market zastrzega sobie prawo przechowywania całej historii zmian. Sprzedający nie ma prawa dokonywać zmian Oferty, której celem jest wprowadzenie Kupujących w błąd, zwłaszcza co do jakości, parametrów, stanu Towaru, będącego przedmiotem oferty. W przypadku zaistnienia takich lub jakichkolwiek innych nadużyć ze strony Sprzedającego, Live.Market będzie dochodzić roszczeń, również tych, związanych z naruszeniem dóbr osobistych Live.Market, m.in. dobrego imienia i reputacji.
 6. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.
 7. Sprzedający oświadcza, że nie będzie kontaktował się z Kupującym w sprawach innych niż przedmiot Oferty, przy czym działanie Sprzedającego nie może prowadzić do ominięcia lub naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu, w tym: zmiany ceny sprzedawanego Towaru lub uchylania się od uiszczenia należności z tytułu sprzedaży Towaru względem Live.Market.
 8. Użytkownik z chwilą publikacja nagrania w Live.Market i jego treści, które są przedmiotem ochrony prawa autorskiego: znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć, zezwala Live.Market na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z nich w następującym celu i zakresie:
  1. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania, (do każdego nagrania można wrócić tak długo, jak Towary w nim umieszczone są dalej dostępne u Sprzedającego;
  2. wprowadzania do obrotu.
  3. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami - dokonując zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach;
  4. rozpowszechniania za pośrednictwem internetu w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Oferty i jej treści, przez Live.Market. Oświadcza też, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Live.Market oraz podmiotów, którym Live.Market udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści.
 10. Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do wprowadzenia treści praw autorskich do Oferty oraz że treści i korzystanie z nich przez Live.Market zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich.
 11. Użytkownik zwolni Live.Market oraz podmioty, którym Live.Market udzieli dalszych zgód na korzystanie z treści, z wszelkiej odpowiedzialności, jeśli wynika ona ze zgodnego z Regulaminem korzystania.
 12. Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem.
 13. O kolejności wyświetlania filmów decydują algorytmy i zespół Live.Market.
 14. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści, zamieszczania nagrań oraz stosowania opcji dodatkowych dotyczących jej prezentowania i promocji w Live.Market określa Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 15. Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w Live.Market.

Część VI. Przebieg transakcji.

 1. Akceptując warunki Sprzedającego zawarte w treści Oferty i na nagraniu, Użytkownik, w trakcie prezentacji nagrania, dokonuje zakupu umieszczonego w nim Towaru. Poprzez wybór opcji “Kupuję i Płacę” i uzupełnienie formularza na stronie Oferty, Użytkownik potwierdza swój wybór.
 2. Użytkownik Kupujący widzi również innych Kupujących, zainteresowanych danym Towarem.
 3. Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z bezpośredniej komunikacji, mogą podczas nagrania za pośrednictwem Live.Market zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty, a Sprzedający powinien udzielić na nie rzetelnej odpowiedzi.
 4. Na udzielenie Kupującym odpowiedzi, Sprzedający ma 72 godziny od momentu zarejestrowania przez system pytania Kupującego.
 5. Odpowiedź nie może pomijać istotnych faktów dotyczących Towaru, jego jakości, parametrów, danych technicznych, wad technicznych, jeżeli takowe istnieją. Opis powinien być wyczerpujący i nie pozostawiający żadnych wątpliwości.
 6. Cena, jaką oferuje Sprzedający w aplikacji Live.Market ma być najniższą ceną danego Towaru w tygodniu poprzedzającym publikację Oferty i w dniu publikacji Oferty na wszystkich serwisach i aplikacjach, w których dany Towar jest również wystawiany i Sprzedający ma tego świadomość.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do ogłoszenia w swoich serwisach społecznościowych, daty, godziny i czasu trwania publikacji Oferty sprzedaży Towaru w aplikacji Live.Market, dodając do opisu adres URL do Oferty.

Część VII. Zawarcie umowy Sprzedającego z Kupującym w ramach przedstawionej oferty.

 1. Live.Market nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami.
 2. Live.Market nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
 3. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „Kupuję i Płacę”.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail. W aplikacji zmienia się także status zamówienia: jako “zamówienie przyjęte do realizacji”.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która wiąże się z nadaniem przesyłce numeru rejestrowego informacje dotyczące śledzenia przesyłki mogą być udostępniane Live.Market bezpośrednio przez przewoźnika lub Sprzedającego. Jeśli numer przesyłki został udostępniony Kupującemu, otrzymuje on dodatkową wiadomość e-mail, w której wskazana jest: nazwa (firma) przewoźnika, numer rejestrowy przesyłki i link umożliwiający jej śledzenie.
 6. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni.
 7. Sprzedający ma 14 dni na dostarczenie Kupującemu Towaru. Live.Market zastrzega sobie prawo wystosowania prośby o przesłanie dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki, (np. karty przewozowej potwierdzonej do przyjęcia przez dostawcę).
 8. Kupujący potwierdza w aplikacji Live.Market dostarczenie przesyłki za pomocą przycisku “Odebrane”.

Część VIII. Live.Market i jego rola w Transakcji.

 1. Live.Market nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach korzystania z platfromy Live.Market ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Live.Market w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji o Towarze.
 3. W przypadku, gdy opublikowana Oferta lub wchodzące w jej skład nagranie narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Live.Market może:
  1. odmówić publikacji Oferty.
  2. zmienić kategorię, w której publikowana jest Oferta,
  3. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,
 4. Live.Market może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu.
 5. Live.Market może, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu aplikacji, kontaktować się z Użytkownikami, a w uzasadnionych przypadkach - utrwalać komunikację lub dokonywać jej wyrywkowej kontroli.
 6. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Live.Market może:
  1. dokonać upomnienia Użytkownika,
  2. udzielić ostrzeżenia,
 7. Udzielenie Użytkownikowi upomnienia i ostrzeżenia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta lub ograniczeniem dostępu. Stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Live.Market może zawiesić Konto. W przypadku powtarzających się lub istotnych naruszeń Regulaminu rozumianych jako:
  1. brak uiszczenia należności przez Użytkownika względem Live.Market, zwłaszcza jeśli miało miejsce wezwanie do uzupełnienia płatności,
  2. Użytkownik pominął lub podał nieprawdziwe dane podczas Rejestracji.
  3. udostępnienie przez Użytkownika Konta innym osobom, które nie były umocowane, lub nie były jego pracownikami niezgodnie z zasadami Regulaminu,
  4. Publikacja przez Użytkownika Ofert, których przedmiotem są Towary zakazane określone w Załączniku nr 8 do Regulaminu lub Towary dopuszczone warunkowo, a Użytkownik nie spełnił warunków niezbędnych do ich wystawienia,
  5. naruszanie zasad dotyczących wystawiania Ofert określonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu,
  6. Rejestrację wielu Kont i ich wykorzystywanie niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
  7. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
  8. spadek ogólnego poziomu jakościowego
  9. podejmowanie działań mających na celu unikanie płatności w związku z naliczonymi przez Live.Market prowizjami,
  10. naruszanie zasad dotyczących systemu ocen określonych w Regulaminie,
  11. dokonywanie zakupów w celu innym niż finalizacja Transakcji,
  12. naruszanie zasad dotyczących zlecania Live.Market publikacji Ofert,
 8. Live.Market może:
  1. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do usług w ramach Live.Market,
  2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konta Użytkownika.
 9. O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Live.Market powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i aplikacji, wskazując jednocześnie przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się.
 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Live.Market, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Live.Market lub innych Użytkowników.
 11. W przypadku udostępnienia Live.Market awatarów, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego awatara w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w ramach Live.Market oraz przez Live.Market nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni Live.Market z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach Live.Market.
 12. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Live.Market i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Live.Market. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte.
 13. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Live.Market.
 14. W przypadkach, o których mowa w pkt poniżej operatorzy usług płatniczych określonych w Załączniku 4, działając na zlecenie oraz na podstawie przekazanych przez Live.Market informacji, uprawnieni są do czasowego wstrzymania wypłaty środków Sprzedających w przypadkach i na warunkach szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 15. Live.Market może zakwalifikować Konto Sprzedającego do Wstrzymania Wypłaty w następujących przypadkach:
  1. w stosunku do Sprzedających, mających siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  2. Jeżeli Kupujący oznaczył towar jako niedostarczony.
 16. W sytuacjach opisanych w pkt 15 niniejszej Części, Live.Market zleca operatorowi usług płatniczych, określonych w Załączniku 4. nie wypłacanie środków.
 17. Live.Market ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o Ofercie; danych identyfikujących Kupującego; danych o Transakcji - m.in. metod płatności, adresu odbioru towaru, sposobu dostawy. Live.Market zastrzega sobie prawo wglądu do komunikacji między Kupującym a Sprzedającym i innymi Użytkownikami aplikacji.
 18. Nie wszystkie dane pozostałych Użytkowników są widoczne dla wszystkich, część z danych jest dostępna wyłącznie dla Live.Market.
 19. Użytkownik ma dostęp do danych o dokonanych przez niego czynnościach - sprzedaży, wartości obrotu, zrealizowanych zamówień; anulowanych zamówień. Na profilu dostępne są również numery przesyłek. Live.Market umożliwia Użytkownikom wgląd w podstawowe statystyki, takie jak: jaka część dostawy odbywa się w terminie w stosunku do ogólnej liczby zamówień.; jak jakość sprzedaży Sprzedającego wypada w porównaniu z innymi Sprzedającymi na Live.Market.
 20. Dane statystyczne dotyczące sprzedaży w ramach aplikacji Live.Market są przechowywane przez Live.Market także po rozwiązaniu umowy z Użytkownikiem przez okres 5 lat.
 21. Dostęp Live.Market do danych osobowych Użytkowników i ich przetwarzania reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Część IX. Prowizje

 1. Usługi świadczone przez Live.Market w ramach Live.Market są odpłatne. Wszystkimi prowizjami obciążany jest Sprzedający. Należy przyjąć, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Live.Market zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT na początku każdego nowego miesiąca, zgodnie z danymi umieszczonymi przez Sprzedawcę w formularzu rejestracyjnym, natomiast Sprzedający zobowiązuje się do uiszczania należności z tytułu prowizji na rzecz platformy Live.Market.
 2. Prowizje za usługi świadczone przez Live.Market w ramach Live.Market uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy wskazany w ustawieniach Konta.
 3. Niedozwolone są działania Użytkownika, których celem lub skutkiem jest uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Live.Market opłatami lub prowizjami.
 4. Za usługi świadczone w ramach Live.Market, Live.Market wystawia faktury.
 5. Live.Market pobiera prowizję w wysokości 10% wartości sprzedanego Towaru.
 6. Live.Market zastrzega sobie prawo zachowania prowizji w wysokości 10%, zwłaszcza w sytuacji, w której Sprzedawca dopuścił się naruszenia Regulaminu, a Transakcja została zrealizowana. Dotyczy to również sytuacji, w której Towar został Sprzedającemu odesłany, a Sprzedający zwrócił Kupującemu należność.
 7. Live.Market zastrzega, iż w drodze indywidualnych decyzji może stanowić o zmianie stawek prowizji.
 8. Live.Market zastrzega sobie prawo, ewentualnej zmiany wysokość stawek i wprowadzenia stawek, przyporządkowanych do konkretnych kategorii produktów. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani z 45 dniowym wyprzedzeniem.
 9. Wysokość prowizji, zasady ich pobierania, sposób naliczania, jak również zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Część X. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Kupujący może, bez podania przyczyny odstąpić od umowy, zawartej ze Sprzedającym.
 2. Proces odstąpienia od umowy uregulowany jest w Załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć do Sprzedającego w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).

Część XI. Polityka zwrotów

 1. Jeśli Towar znacząco odbiega od opisu, nie dotrze lub dotrze uszkodzony, Kupujący ma 30 dni na zgłoszenie tej sytuacji za pomocą formularza elektronicznego.
 2. Jeżeli Kupujący nie dopełnił 30-dniowego terminu na zwrot Towaru, straci prawo do zwrotu towaru.
 3. Z wyłączeniem Towarów wadliwych, nie podlegają zwrotowi:
  1. Towary, które nie nadają się do zwrotu z przyczyn dotyczących ochrony zdrowia lub higieny, Towary, których opakowania i plomby zostały naruszone, lub które ze względu na swój szczególny charakter zostały nierozdzielnie połączone z innymi produktami po dostawie;
  2. Towary przypisane do kategorii spersonalizowanych;
  3. Towary, które w całości lub w części zostały przygotowane na życzenie Kupującego w określonym rozmiarze, formie, kolorze, z określonego materiału lub tworzywa.
  4. nagrania audio lub wideo, oprogramowanie komputerowe w zaplombowanym opakowaniu, jeśli plomba została usunięta po dostawie;
  5. produkty, które mogą szybko się zepsuć lub których data ważności niedługo się kończy;
  6. usługi, jeśli Sprzedający w pełni je wykonał;
  7. napoje alkoholowe, których cena została ustalona w momencie zawarcia umowy o sprzedaży, a które mogą zostać dostarczone po upływie 30 dni i których bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, niezależnych od sprzedawcy.
  8. Towary, ze względu na Wadę, która została na Nagraniu uwidoczniona lub opisana;
  9. Towary z widocznymi śladami użytkowania.
 4. Zwroty Towaru, dokonywane po upływie terminu nie zostaną uwzględnione.
 5. Kupujący niezwłocznie, przed upływem 30 dni od chwili wzięcia w posiadanie Towaru, zwróci Towar Sprzedającemu.
 6. Cena, którą zapłacił Kupujący za Towar zostanie mu zwrócona w takiej samej formie, w jakiej dokonał on płatności.
 7. Kupujący pokrywa koszty odesłania Towaru do Sprzedającego.
 8. Podczas procedury zwrotu Live Market zwraca Sprzedającemu część prowizji, w wysokości 7% po potrąceniu 3% w ramach opłat za usługi serwisowe, które zostały już poczynione.

Część XII. Obowiązki Użytkowników

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Live.Market powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Live.Market lub szkodzą Użytkownikom.
 2. W sytuacji, w której Kupujący będzie miał zastrzeżenia do Sprzedającego lub jego Oferty lub wykonania Umowy, może zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego. Ten ma obowiązek udzielić wyczerpującej odpowiedzi w przeciągu 24 godzin od chwili skierowania do niego zarzutów Kupującego.
 3. Po wpłacie środków za Towar przez Kupującego, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego przekazania Towaru dostawcy. Jednocześnie Sprzedający jest zobowiązany udostępnić Kupującemu nr przesyłki i wszelkie dane, pozwalające na jej śledzenie i odbiór.
 4. Jakość Sprzedającego jest określana w oparciu o zrealizowane zamówienia, oceny Kupujących, ilość pomyślnie zrealizowanych Umów, ewentualne opóźnienia, zarzuty kierowane przez Kupujących, upomnienia, dokonane przez Live.Market i ogólnie pojmowane przestrzeganie Regulaminu.
 5. W ramach oceny jakości świadczonych usług, Live.Market przewiduje stopnie zadowolenia klientów w skali od 1 do 5, gdzie jeden jest najgorszą możliwą oceną, a 5 najlepszą.
 6. Uwzględniane dane są przeliczane codziennie. Z przyczyn technicznych mogą wystąpić opóźnienia w ich przeliczeniu nieprzekraczające 24 godzin.
 7. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach Live.Market umowach.
 8. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Live.Market stanowią przedmiot praw Live.Market lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Live.Market materiałów wymaga każdorazowo zgody Live.Market i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego. Zabronione jest:
  1. wykorzystywanie przez osoby trzecie oznaczeń, co do których uprawnione jest tylko i wyłącznie Live.Market, w tym charakterystycznych elementów grafiki, takich jak np logo, zdjęcia, układ kolorów lub inne znaki szczególne;
  2. Przetwarzanie danych dostępnych w Live.Market w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych aplikacji i środków przekazu, zwłaszcza w celach marketingowych lub by wprowadzić Użytkowników w błąd,
  3. wykorzystywanie oznaczenia Live.Market lub podobnych w loginie Konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta i jego powiązań z Live.Market,
  4. Korzystanie w loginie z innych nazw, np. innych Przedsiębiorców, co może prowadzić do mylnego odbioru Użytkowników.

Część XIII. System ocen.

 1. Użytkownicy mogą oceniać produkt w przypadkach, gdy doszło do zawarcia Umowy między Kupującym, a Sprzedającym. Na wystawienie oceny Kupujący ma 30 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Dopuszczalna jest zarówno forma oceny w skali od 1 do 5, jak i opisowa.
 3. Ocenę można wystawić tylko raz w sprawie każdorazowej, zawartej Umowy.
 4. Użytkownik Live.Market może również zdecydować czy zakupiony od Sprzedającego Towar poleca, czy też nie.
 5. Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.
 7. Sprzedający ma prawo odnieść się do wystawionej przez Kupującego oceny, zwłaszcza jeśli uważa, iż naruszono jego dobra osobiste, a ocena jest nieprawdziwa. W tym ostatnim przypadku, Sprzedający może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie sprawy do Live.Market w ramach wewnętrznego systemu skargowego (szczegóły w Części XVI niniejszego Regulaminu).
 8. W sytuacji, gdy Live.Market stwierdzi naruszenie po którejkolwiek ze stron Umowy, może zablokować dodawanie ocen lub odpowiedzi. Za naruszenia uznaje się oceny lub odpowiedzi, które:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu,
  2. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu.
 9. Oceny i ich treść, a także ewentualne odniesienie się do oceny przez Sprzedającego, mogą widzieć wszyscy Użytkownicy Live.Market.
 10. Oceny i odpowiedzi muszą być zgodne z prawdą i Regulaminem Live.Market.
 11. Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny.
 12. Sprzedający i Kupujący mogą złożyć do Live.Market zgodne oświadczenie w przypadku, gdy postanowią o usunięciu konkretnej oceny i odpowiedzi na nią, zwłaszcza, jeżeli ewentualne porozumienia już wyjaśniły i naprawiły powstałe szkody.
 13. Użytkownicy mogą również wyrażać opinie o Towarze, które są widoczne dla wszystkich Użytkowników przy Ofercie Sprzedającego.
 14. Odpowiedzialność za wyrażane subiektywne opinie o Towarze ponosi autor opinii.
 15. Opinia Użytkownika nie może naruszać przepisów prawa polskiego - nie może zniesławiać, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 16. Live.Market może usunąć każdą opinię, która narusza obowiązujące przepisy, prawa osób trzecich lub Regulamin Live.Market.
 17. Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej i jej modyfikowanie przez Live.Market i inne podmioty współpracujące z Live.Market.

Część XIV. Postanowienia końcowe

 1. Prywatność i poufność.
  1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Live.Market przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
  3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Live.Market w związku z korzystaniem z Live.Market, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza Live.Market.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie informacji, o których mowa w ppkt. 1.3, w celach komercyjnych polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Użytkownika prowadzonej poza Live.Market. W szczególności zabronione jest:
   1. składanie propozycji zakupu lub sprzedaży Towaru poza Live.Market;
   2. dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczenie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności komercyjnej prowadzonej poza Live.Market;
   3. zakładanie Użytkownikom kont w sklepach internetowych.
  5. Live.Market zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w Live.Market, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników lub naruszają ich dobra osobiste.
  6. Zakończone Oferty mogą być publikowane w archiwum Live.Market. Live.Market nie gwarantuje pełnego oraz kompleksowego upubliczniania informacji o zakończonych Ofertach.
 2. Zmiany Regulaminu
  1. Live.Market jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające wpływ na treść Regulaminu;
   1. zmiany przepisów prawa mające wpływ na treść Regulaminu;
   2. względy bezpieczeństwa Użytkowników aplikacji Live.Market;
   3. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników aplikacji Live.Market;
   4. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;
   5. zmiany w polityce prywatności;
   6. zapobieganie nadużyciom;
   7. zmiany stawek prowizji;
   8. względy bezpieczeństwa;
   9. zmiany technologiczne i funkcjonalne;
   10. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
   11. zmiany redakcyjne.
  2. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Live.Market nie krótszym niż 45 dni dla zmian stawek prowizji i 15 dni w pozostałych przypadkach, termin liczony jest od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https:// oraz przesłanie za pośrednictwem aplikacji Live.Market.
  3. Live.Market może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia, (a dla zmian stawek prowizji - 45 dniowego),
   2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  4. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Live.Market powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Live.Market, korzystając z formularza służącego do wypowiedzenia umowy.
  5. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy z Live.Market dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 14 dni od powiadomienia Live.Market o rozwiązaniu umowy.
  6. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Live.Market, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o dokonanych zmianach Regulaminu i o możliwości ich akceptacji.
 3. Reklamacje
  1. Użytkownik może skontaktować się z Live.Market w sprawie aplikacji na podstawie niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, (poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w aplikacji).
  2. Live.Market może kontaktować się z Użytkownikiem w każdej formie, tj: pisemnej, telefonicznej, jednak preferowaną drogą kontaktu jest aplikacja Live.Market.
  3. W sytuacji, w której zdaniem Użytkownika, usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Live.Market lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć Reklamację, której procedura została opisana poniżej.
  4. Reklamację składa się w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika, z której korzysta w Live.Market (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń, wyczerpujący wszelkie okoliczności sprawy i propozycję sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
  5. Live.Market rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja zawiera braki, które uniemożliwiają jej rozstrzygnięcie, Live.Market zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
  6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest za pośrednictwem aplikacji Live.Market lub na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Live.Market może wysłać odpowiedź pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
  7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Live.Market w ramach Reklamacji (Odwołanie).
 4. Przerwy techniczne i awarie
  1. Live.Market zastrzega sobie prawo do wystąpienia przerw technicznych, mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług lub naprawę awarii mogących wystąpić w systemie informatycznym.
  2. Przerwy techniczne mogą się odbywać o każdej porze, jednakże Live.Market dołoży wszelkich starań, by odbywały się w godzinach nocnych, tj. po godzinie 24, by były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników aplikacji.
  3. Przerwy techniczne nie mają wpływu na przebieg Ofert.
  4. O przerwach technicznych aplikacja Live.Market będzie informowała ze stosownym wyprzedzeniem, chyba, że przerwa techniczna będzie wynikać z sytuacji, której nie dało się przewidzieć i będzie tego wymagało bezpieczeństwo Użytkowników Live.Market.

Część XV. Załączniki.

 1. Załącznik nr 1: Polityka Ochrony Prywatności;
 2. Załącznik nr 2: Dodawanie Towarów;
 3. Załącznik nr 3: System Prowizji Live.Market;
 4. Załącznik nr 4: Płatności;
 5. Załącznik nr 5: Warunki publikacji ofert sprzedaży;
 6. Załącznik nr 6: Zasady dotyczące odstąpienia od umowy z Kupującym wraz ze wzorem odstąpienia od umowy;
 7. Załącznik nr 7: Zasady dotyczące odstąpienia od umowy z Live.Market;
 8. Załącznik nr 8: Towary Zakazane;
 9. Załącznik nr 9: Zobowiązania Sprzedającego;
 10. Jedynie dokumenty wymienione w pkt 1-9 stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

Część XVI. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg.

 1. Live.Market zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w rozumieniu art. 11 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Skargi Użytkowników, które dotyczą kwestii wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu mogą być składane poprzez link.

Część XVII. Rozwiązanie umowy z Live.Market

 1. Świadczenie usług w ramach Live.Market ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Live.Market, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy, a okres wypowiedzenia wynosi 14 dni liczony jest od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Wszelkie Oferty, wystawione w okresie wypowiedzenia, będą musiały zostać zakończone i rozliczone z Live.Market przed upływem okresu wypowiedzenia.
 3. W przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Live.Market za wypowiedzeniem, z zachowaniem dziesięciodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Live.Market, opisanej w pkt 3 powyżej, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Live.Market, bez uprzedniej zgody Live.Market.

Część XVIII. Język Regulaminu.

 1. Pierwotnym językiem Regulaminu, aplikacji, strony internetowej Live.Market jest język polski.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej.

Część XIX. Prawo właściwe.

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Live.Market, której przedmiotem są usługi świadczone przez Live.Market w ramach Live.Market na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Live.Market w ramach Live.Market będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie, adres URL: http://spsk.wiih.org.pl/
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.
 3. Live.Market może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Live.Market za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Live.Market zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się przez Użytkownika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym do Live.Market z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Live.Market, mediacja będzie prowadzona przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zgodnie ze stosowanym przez Centrum regulaminem mediacji. Live.Market ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są pod adresem: https://caim.com.pl/.

Część XX. Ważność.

 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.