Załącznik nr 2

Załącznik 2: Dodawanie Towarów

 1. Poprzez rejestrację całkowitą, Użytkownik może stać się zarówno Kupującym jak i Sprzedającym. Niniejszy załącznik określa zasady dodawania Towarów po dokonaniu rejestracji całkowitej.
 2. Przez Towar w niniejszym załączniku należy rozumieć rzecz, będącą przedmiotem Oferty. Specyfikacja ta obejmuje następujące elementy zdefiniowane przez Live.Market: obraz w postaci filmu, parametry oraz cechy charakterystyczne tego Towaru.
 3. Live.Market umożliwia tworzenie produktu tylko w konkretnych, kategoriach i tylko w wypadku, gdy danego Towaru nie ma jeszcze w bazie produktów, stosowanej przez Live.Market.
 4. Towar jest identyfikowany na podstawie cech charakterystycznych i parametrów identyfikujących Towar, określanych każdorazowo przez Live.Market dla danego produktu lub danej kategorii towarowej.
 5. W celu realizacji założeń pkt 4, Live.Market udostępnia Użytkownikowi stosowne funkcjonalności i sugeruje używania w opisie Towarów zwrotów najlepiej go charakteryzujących.
 6. W celu stworzenia opisu Towaru Użytkownik jest zobowiązany podać wszystkie dane oraz dodać elementy określone przez Live.Market:
  1. nazwę i kategorię Towaru,
  2. wszystkie cechy charakterystyczne Towaru i parametry identyfikujące go,
  3. dodaje nagranie i opis Towaru,
  4. określić cenę Towaru
 7. Wypełnienie wszystkich danych oraz dodanie elementów wskazanych przez Live.Market jest obowiązkowe w celu stworzenia Towaru. Opis produktu, o którym mowa w pkt. c) powyżej, może dotyczyć wyłącznie cech, właściwości i funkcjonalności Towaru. Opis Towaru nie może być jednocześnie opisem transakcji.
 8. Tworząc opis i nagranie Towaru, należy pamiętać, by były one jak najbardziej szczegółowe.
 9. Live.Market zachowuje prawo do dodatkowej weryfikacji Towaru i Oferty, po jego stworzeniu. Weryfikacja ta może dotyczyć ewentualnych wad, pomyłek lub użycia w opisie niedozwolonych treści.
 10. Towar musi być należycie sfilmowany, tak by oddać jego walory i ewentualne wady, które nie mogą zostać na nagraniu pominięte.
 11. Oferta dotycząca Towaru staje się aktywna i może być wykorzystywana przez wszystkich Użytkowników z momentem wprowadzenia Towaru przez Użytkownika.
 12. Z momentem wprowadzania danych oraz treści do Oferty Użytkownik tworzący dany Towar udziela Live.Market, w odniesieniu do wszelkich wprowadzonych treści oraz elementów, uprawnień i zgód określonych w Części V Regulaminu, stosowanych odpowiednio. Sprzedający może zmienić opis Towaru jedynie w zakresie nie wpływającym na przeznaczenie i wygląd Towaru. Live.Market zachowuje całą historię zmian. Pożądane jest jednak, by Użytkownik zgłosił Live.Market błędy, zaistniałe przy dokonywaniu opisu Towaru, służy do tego osobna, wyszczególniona przez Live.Market funkcja.
 13. Sprzedający zobowiązuje się do wprowadzania produktów, których jest właścicielem w dobrej wierze.
 14. Live.Market ma prawo odmowy udostępnienia treści związanej z Towarem innym Użytkownikom. Sprzedającemu, wprowadzającemu Towar nie przysługują z tego tytułu żadne uprawnienia, a zwłaszcza prawo sprzeciwu.